ಓ ಮನಸೇ, ನೀನೇಕೆ ಹೀಗೆ...?

ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳ ಹಲವು ಭಾವಗಳ ಹಲವು ರಾಗಗಳ ಹಲವು ನೋವುಗಳ ಮೂಲ ಈ ಮನಸು...

ಒಂಥರಾ ಇದೊಂಥರಾ

IMG_5544


ಇದ್ದರೋಂತರ ಇಲ್ಲದಿರೆ ಇನ್ನೊಂತರ

ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಿರುವುದಿನ್ನೋಂತರ

ಇಲ್ಲದೆಯೂ ಇರುವಂತೆ ತೋರಿಕೆಯೊಂತರ

ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರ ಚಿಂತೆಯೋಂತರ

ಇಲ್ಲದಿರೆ ಇರುವ ನಿರಾಳತೆಯೊಂತರ

ಇರುವುದರೆಡೆ ಅತೃಪ್ತಿಯೊಂತರ

ಇಲ್ಲದಿರುವುದರೆಡೆ ಆಸಕ್ತಿಯೊಂತರ

ಇರುವುದರೆಡೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯೊಂತರ

ತರ ತರದ ಬದುಕು ಇದು

ಇಂದೋಂತರ ನಾಳೆಯಿನ್ನೋಂತರ

ಇರುವುದು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರ ನಡುವೆ

ಜೋಕಾಲಿಯ ತರ.

ಇಲ್ಲದಿರುವುದರ ಕಡೆ

ಜೀಕುತಲೇ ಇರುವ ಮನ

ಒಮ್ಮೆ ಈ ತರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಆ ತರ


ಆಸೆ ನಿರಾಸೆಗಳು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ

ಬನ್ನಿ ಭಾವಗಳ ತವರಿಗೆ

ಬನ್ನಿ ಶುದ್ಧ ಭಾವಗಳೆ, ಶುಭ್ರ ಭಾವಗಳೆ ..
ದೂರ ಸರಿಯಿರಿ ದುಷ್ಟ ಭಾವಗಳೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ಭಾವಗಳೆ...

Followers

WHO'S AMONG US

stat counter
elogicwebsolutions.com